Understanding Herd Immunity

C Jessica E Metcalf, M Ferrari, AL Graham, Bryan T Grenfell. 2015. Understanding Herd Immunity. Trends in Immunology. 36 (12), 753-755.

The impact of environmental and climatic variation on the spatiotemporal trends of hospitalized pediatric diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam

Corinne N Thompson, Jonathan L Zelner, Tran Do Hoang Nhu, My VT Phan, Phuc Hoang Le, Hung Nguyen Thanh, Duong Vu Thuy, Ngoc Minh Nguyen, Tuan Ha Manh, Tu Van Hoang Minh, Vi Lu Lan, Chau Nguyen Van Vinh, Hien Tran Tinh, Emmiliese von Clemm, Harry Storch, Guy Thwaites, Bryan T Grenfell, Stephen Baker. 2015. The impact of environmental and climatic variation on the spatiotemporal trends of hospitalized pediatric diarrhea in Ho Chi Minh City, Vietnam. Health & place 35, 147-154.

Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds

Huaiyu Tian, Sen Zhou, Lu Dong, Thomas P Van Boeckel, Yao Pei, Qizhong Wu, Wenping Yuan, Yan Guo, Shanqian Huang, Wenhuan Chen, Xueliang Lu, Zhen Liu, Yuqi Bai, Tianxiang Yue, Bryan Grenfell, Bing Xu. 2015. Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds. Ecological Modelling 306, 6-15.