Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds

Huaiyu Tian, Sen Zhou, Lu Dong, Thomas P Van Boeckel, Yao Pei, Qizhong Wu, Wenping Yuan, Yan Guo, Shanqian Huang, Wenhuan Chen, Xueliang Lu, Zhen Liu, Yuqi Bai, Tianxiang Yue, Bryan Grenfell, Bing Xu. 2015. Climate change suggests a shift of H5N1 risk in migratory birds. Ecological Modelling 306, 6-15.