Avian influenza H5N1 viral and bird migration networks in Asia

Huaiyu Tian, Sen Zhou, Lu Dong, Thomas P Van Boeckel, Yujun Cui, Scott H Newman, John Y Takekawa, Diann J Prosser, Xiangming Xiao, Yarong Wu, Bernard Cazelles, Shanqian Huang, Ruifu Yang, Bryan T Grenfell, Bing Xu. 2014. Avian influenza H5N1 viral and bird migration networks in Asia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA. vol 112: 172.