Changes in rodent abundance and weather conditions potentially drive hemorrhagic fever with renal syndrome outbreaks in Xi’an, China, 2005–2012

Huai-Yu Tian, Peng-Bo Yu, Angela D Luis, Peng Bi, Bernard Cazelles, Marko Laine, Shan-Qian Huang, Chao-Feng Ma, Sen Zhou, Jing Wei, Shen Li, Xiao-Ling Lu, Jian-Hui Qu, Jian-Hua Dong, Shi-Lu Tong, Jing-Jun Wang, Bryan Grenfell, Bing Xu. 2015. Changes in rodent abundance and weather conditions potentially drive hemorrhagic fever with renal syndrome outbreaks in Xi’an, China, 2005–2012. PLoS Negl Trop Dis 9 (3), e0003530.